Derfor skal vi have et forbud mod omskæring af drenge

Af Mikkel Andersson 72

Omskæring af børn handler helt grundlæggende om, hvorvidt man må skære en del af et andet menneskes krop uden dets samtykke eller medicinsk grund.

Hvis man ønsker at få skåret sin forhud af, har man indlysende muligheden, når man er myndig. Har man fået den skåret af som barn, findes den omvendte mulighed indlysende nok ikke. Det er banalt.

I praksis vægter man altså i forbindelse med omskæring andre menneskers religiøse følelser og traditioner højere end individets ret til at bestemme over den krop, de skal leve i.

I andre sammenhænge ville bortskæring af en kropsdel på et barn uden samtykke eller medicinsk årsag føre til retsforfølgelse, fængselsstraf og inddragelse af de sociale myndigheder.

Derfor er jeg naturligvis tilhænger af, at den juridiske undtagelse, som drengeomskæring er, bliver præcis lige så forbudt som alle andre bortskæringer af kropsdele på børn samtykke og medicinsk grund.

Det er jurist og direktør for tænketanken Justitia Jakob Mchangama imidlertid ikke.

I et indlæg i Zetland med titlen “Derfor skal vi ikke have et forbud mod omskæring af drenge” slår han – efter en gennemgang af argumenterne for og imod – fast, at han er modstander af et sådant forbud. Det er svært at forstå, at en ellers så stålsat forsvarer for individets rettigheder, hvoraf retten til at bestemme over egen krop normalt står ret centralt, kan komme til den konklusion.

Men indlægget er befriende fri for de insinuationer om antisemitisme og racisme, der ellers ofte hærger blandt dem, der er modstandere af et sådant forbud (og her anerkender jeg fuldt ud, at mange tilhængere af et forbud ligeledes skyder deres modparter useriøse motiver om ikke at ville sine børn det bedste i skoene. Jeg er absolut af den overbevisning, at langt de fleste, der får omskåret deres børn – det være sig drenge såvel som piger – kun vil dem det bedste).

Så i det følgende vil jeg derfor se nærmere på et par af de centrale argumenter, der leder ham til den konklusion, og redegøre for, hvorfor jeg finder dem lidet overbevisende.

I dansk lovgivning er kvindelig omskæring forbudt. Paragraf 245 a i straffeloven lyder:

Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

For enhver, der går ind for juridisk ligestilling af mænd og kvinder, er det derfor oplagt at spørge, hvorfor man ikke blot fjerner ordet “kvindelige” i ovenstående paragraf og dermed ligestiller de to køns i forhold til retten til at bestemme over egen krop.

Hvis man vil komme udenom det dilemma, bliver man nødt til at gøre mandlig og kvindelig omskæring til to forskellige ting. Noget der er lidt svært, da der åbenlyst er tale om fjernelse af dele af kønsorganer af religiøse og traditionelle årsager og uden medicinsk grund.

Mchangama anfører, at der er tale om en gradsforskel når det gælder potentielle skadevirkninger. Det argument ignorerer det indlysende at både mandlig og kvindelig omskæring kommer i et utal af varianter. Kvindelig omskæring forekommer under primitive forhold både blandt naturfolk i Afrika og højtuddannede og urbaniserede muslimer i f.eks. Malaysia, Egypten og Singapore, der får det foretaget under sterile og medicinsk kontrollerede forhold. I dele af Afrika dør eksempelvis også årligt hundreder af mænd under omskæringsritualer.

Hvis man vil sammenligne de to størrelser, må man altså rimeligvis anerkende, at det ikke giver mening at sammenligne de mest “milde” varianter af den ene praksis med de mest indgribende af den anden.

Desuden hævder Mchangama, at kvindelig omskæring altid involverer fjernelse af enten hele eller dele af klitoris. Det er forkert. Der foregår ligeledes kvindelige omskæringer, hvor intet af klitoris fjernes. Der er altså tale om udgaver af den praksis hvor “kun” væv udenom tages bort – ganske sammenligneligt med den mandlige omskæring, hvor glans, der er den mandlige anatomiske ækvivalent, heller ikke skæres af.

Det er heller ikke et teoretisk spørgsmål i en dansk kontekst – faktisk er den ene af de to sager i Danmark, hvor der er faldet fængselsdomme for kvindelig omskæring, en hvor intet af klitoris var skåret bort.

Jeg mener selvsagt, at selv de allermest “milde” former for kvindelig omskæring bør være forbudt. Men hvis man mener, at en “mild” variant af kvindelig omskæring bør være forbudt, mens den mandlige skal være tilladt, så ligner det unægtelig en dobbeltstandard, der i praksis beføjer det ene køn med rettigheder, som det andet ikke har.

Så hvorfor denne påfaldende forskel baseret på køn?

En anden forklaring, som Mchangama kommer med er, at kvindelig omskæring altid har et element af kvindeundertrykkelse, som mandlig ikke har. Det er også forkert. Som en ekspert på området har skrevet:

It is often said that FGM [kvindelig omskæring – MA] is designed to ‘control’ female sexuality, whereas male genital cutting is less symbolically problematic. But as the sociologist Lisa Wade has shown in her research, ‘attributing [the] persistence [of female genital altering rituals] to patriarchy grossly over-simplifies their social, cultural, and economic functions’ in the diverse societies in which they are performed. Throughout much of Africa, for example, genital cutting (of whatever degree of severity) is most commonly performed around puberty, and is done to boys and girls alike. In most cases, the major social function of the cutting is to mark the transition from childhood to adulthood, and it is typically performed as part of an elaborate ceremony.

Derudover melder det ret oplagte spørgsmål sig: hvor relevante er forældrenes begrundelser egentlig, for de mennesker, der senere mener, der er begået et overgreb mod dem, som de derfor skal leve med resten af livet? Om forældrene gjorde det af misogynistiske eller traditionelle årsager, ændrer ikke på, at ingen får deres klitoris, skamlæber eller forhud tilbage uanset.

I forhold til mandlige omskårne har vi set et overraskende stort og stadig stigende antal mænd melde sig i den offentlige debat i Danmark, selvom det både må siges at være pinligt og socialt stigmatiserende i forhold til sit religiøse bagland, der forsvarer en sådan praksis, at gå i pressen med noget så intimt som sit forhold til sine kønsorganer. Dette er desværre et spørgsmål, som jeg synes Mchangama ikke inddrager i sin vægtning af argumenter for og imod.

Hvis man derudover er interesseret i at se nærmere på, hvilke argumentatorisk krumspring forsvarene af mandlig omskæring gør, når det kommer til at hævde en væsentlig forskel mellem mandlig og kvindelig omskæring, samt hvorfor de er intellektuelt uholdbare, vil jeg meget anbefale at tage et kig på denne nøgterne og udførlige gennemgang af spørgsmålet af etiker og forsker Brian D. Earp, som også er forskeren citeret ovenfor.

Derudover så er der spørgsmålet om revselsesretten. For det virker unægtelig påfaldende, at det ikke er lovligt at give sit barn en kindhest, hvor det røde mærke trods alt forsvinder dagen efter, mens at skære en legemsdel af er fuldt lovligt, hvis blot der er tale om et drengebarn.

Her lyder argumentet for en sondren fra Mchangama, at revselse er noget andet, fordi det er en straf, der måske kan have skadelige konsekvenser for barnet. Bl.a. fordi formålet er at påføre smerte. Som anført ovenfor er det argument ift. begrundelsen lige så irrelevant for den person, der opfatter det som et overgreb på sin person, at have fået skåret en del af sin krop uden samtykke. I de tilfælde har det de-facto skadelige konsekvenser for barnet, uanset hvad intentionen ellers måtte have været.

Men selv hvis vi vægter dette højt, så argumenterer en del tilhængere af revselse med, at denne straf er et kærligt ment opdragelses- og diciplineringsværktøj, der har eksisteret i årtusinder og har en lang kulturhistorisk og religiøs tradition bag sig. Mchangama anfører selv, at der er “millioner af forældre i Vesten med progressive holdninger til ligestilling mellem kønnene, der vælger at lade deres drengebørn omskære“, som et argument, der vejer til fordel for en fortsat legalisering af mandlig omskæring.

Men man kan så ligeledes indvende, at hele den vestlige kultur nu engang er opbygget på et tidspunkt, hvor man havde ret til at slå sine børn, og masser af progressive og oplyste mennesker har altså betragtet det som fint og acceptabel at bruge den form for disciplinering, ja endog som en kærlig og nødvendig ting. Samt at revselse af børn i øvrigt stadig er lovligt mange vestlige lande, der er ganske sammenlignelige med Danmark. Det argument tvivler jeg på, at Mchangama ville finde særlig overbevisende som forsvar for at ophæve forbuddet mod at slå børn.

Det sidste, jeg her vil se på, er så Mchangamas argumentet om, at man ved at gøre omskæring af drengebørn lige så ulovligt som omskæring af piger, så også ville legitimere fx forbud mod rygning under graviditet. Her kan man sige, at vi såfremt man virkelig skulle tage det argument alvorligt, så har vi allerede som samfund begivet os ud på den glidebane i kraft af forbuddet mod kvindelig omskæring og afskaffelsen af revselsesretten.

Ingen har mig bekendt anvendt dette som argument for at forbyde rygning under graviditet indtil videre, og det er meget svært at se, hvorfor det pludselig skulle blive tilfældet, fordi man gav drenge samme ret til at bestemme over egen krop, som piger altså allerede har.

Jeg respekterer selvsagt fuldt ud både Mchangamas lødige argumentation pro et con, hans ret til at komme til en anden konklusion end undertegende.

Men jeg finder det dog stadig umådeligt trist, at en ellers principfast liberal og stålsat forsvaret af individets rettigheder – i en situation, hvor stadig flere faglige organisationer med fokus på børns rettigheder og sundhed støtter op om børns ret til en intakt krop – vælger at prioritere forældres religiøse følelser højere end det enkelte menneskes ret til at bestemme, hvorvidt man permanent skal have skåret en sund og velfungerende del af sin krop af.

72 kommentarer RSS

 1. Af Michael Majgård

  -

  Den debat handler kun om en ting: Retten til at bestemme over egen krop. Alt andet er udenomssnak.
  Ingen kunne finde på at forsvare omskæring af en voksen mand uden hans samtykke. Hvorfor forsvare man så omskæring af børn? Det giver ingen mening.

 2. Af Frans Josef Meyer

  -

  Mærkelige – og usande – myter om omskæring

  https://circuminfo.dk/maerkelige-og-usande-myter-om-omskaering/

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der forekommer en del dødsfald i forbindelse med omskæring af drenge, men det er meget sjældent, at omskæring angives som dødsårsagen, selvom det faktisk er den egentlige dødsårsag, og derfor er offentligheden og politikerne ikke opmærksomme på problemet.

  Det skyldes, at det stort set altid kun er den umiddelbare dødsårsag, der angives som dødsårsag på dødsattesten, selvom den umiddelbare dødsårsag er en direkte følge af omskæringen, og som derfor er den egentlige dødsårsag.

  Uddrag fra “100+ circumcision deaths each year in United States, Circinfo.au:

  Each year in the United States more than 100 newborn baby boys die as a result of circumcision and circumcision complications.

  This is the alarming conclusion of a study, published in the Journal of Boyhood Studies which examined hospital discharge and mortality statistics in order to answer two questions: (1) How many baby boys dies as a result of circumcision in the neonatal period (within 28 days of birth)? (2) Why are so few of these deaths officially recorded as due to circumcision?”

  “Part of the answer lies in the fact that most circumcision-related deaths are not officially as recorded as due to circumcision at all, but to the immediate cause, most commonly stroke, bleeding, infection or reactions to anaesthesia.

  Medical statistics are thus at fault in that they do not give the true cause of death at all. ”

  “But another part of the answer lies in the unique place that circumcision occupies in American medical culture, as an entrenched cosmetic ritual that many parents feel they have to submit their baby boys to, and as a lucrative sideline that doctors are reluctant to abandon. American obstetricians can’t seem to rid themselves of the notion that circumcision of boys is somehow an integral part of childbirth.”

  “Because circumcision is unnecessary surgery (there being no pathology to treat in a normal male baby), the old calculus of surgical risk vs benefit is not nearly enough. “Risk assessment for an unnecessary surgery must be held to a higher standard than that for a life-saving surgery.”

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Det skyldes, at det stort set altid kun er den umiddelbare dødsårsag, der angives som dødsårsag på dødsattesten, selvom den umiddelbare dødsårsag er en direkte følge af omskæringen, som derfor er den egentlige dødsårsag.”

  Det er en unødvendig operation, og eftersom, at alle operationer er potentielt farlige, skal de kun udføres, når de er absolut nødvendige – af medicinske grunde.

  Vi kunne lige så godt forlange, at lægerne skulle skære hænderne af tyve, for det er jo blot en anden, religiøst påbudt, men komplet unødvendig, invaliderende operation…

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvordan skal vi forlange, at andre lande stopper den rituelle mishandling af drenges kønsdele, hvis vi selv tillader det?

  Selv i et forholdsvist civiliseret land, som Sydafrika, har den rituelle omskæring af drenge ofte karakter af rituel tortur.

  Uddrag fra “The death and deformity caused by male circumcision in Africa can’t be ignored” af Ally Fogg, Guardian 25.08.14 :

  “This week 200,000 festival-goers are gathering in Mutoto, Uganda, where they will enjoy the music, dancing, party atmosphere and the traditional ritual circumcision without anaesthetic of at least 1,000 teenage boys.

  Males from participating tribes are told that if they do not volunteer they will be captured and circumcised by force. One MP said the chilling words: “If you know any Mugisu who is dodging the circumcision, show him to us and you will get sh500,000 [£115] as a reward.”

  The Ugandan Tourist Board is marketing this as a major tourist attraction,…”

  “This comes just two weeks after a mob in neighbouring Kenya reportedly abducted at least 12 men from different tribes and forcibly circumcised them in the street. Dozens more were said to be camping outside the police station for protection. No one has been yet arrested for the assaults.”

  “Every year across sub-Saharan Africa, hundreds of thousands of boys and young men submit to initiation ceremonies. The specifics vary, but typically youths will spend weeks living near-naked in temporary shelters with minimal sleep, food and water. After the operation the penis is bound tightly with sisel leaves.

  The human devastation left in the wake of these traditions is horrifying. A recent report by South Africa’s Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities calculated that in the Eastern Cape and Limpopo provinces alone at least 419 boys have died since 2008, and more than 456,000 initiates have been hospitalised with complications.

  Deaths commonly occur through dehydration, blood loss, shock-induced heart failure or septicaemia. And there are estimated to be two total penile amputations for every death. Countless numbers of participants are left with permanent scarring or deformity. Urologists describe seeing patients whose penises have become so infected and gangrenous they literally drop off.”

  Vi afskaffede blasfemiparagraffen, fordi religiøse diktaturer, der anvender blasfemiparagraffer til, at undertrykke religiøse mindretal, brugte Danmarks blasfemiparagraf til, at forsvare at de selv bruger blasfemiparagraffen til, at retfærdiggøre grov undertrykkelse.

  På samme måde kan udviklingslande, hvor drengeomskæring har karakter af rituel tortur, henvise til, at et land som Danmark, også tillader omskæring af drenge;

  Derfor bør vi også forbyde omskæring af drenge – på nøjagtigt samme måde, som vi har forbudt den samme form for rituel mishandling af piger.

 6. Af hans andersen

  -

  Børnemishandling pga forældrenes overtro skal selvfølgelig forbydes, kun folk der er syge i hovedet går ind for børnemishandling.

 7. Af Thomas Nielsen

  -

  Det er mig fuldstændig ubegribeligt at et moderne oplyst menneske, som tror på individdets ukrænkelige rettigheder, kan forsvare denne meningsløse skamfering af spædbørn.
  Det er en kendsgerning, at en lang række omskårne senere i livet får alvorlige mén, såvel fysiske som psykiske. Hvis ikke det er argument nok, så har jeg meget svært ved at tage diskussionen alvorligt.
  Er vi ikke som samfund nået et punkt hvor religiøst vanvid af denne art bare simpelthen må stoppes gennem en lovgivning der i alle henseender frisætter det enkelte menneske?
  Men jeg frygter at det faktum at omskæring er normen blandt muslimer er den sande forklaring på det manglende forbud. Deres guddommelige vrede tør ingen jo risikere at vække…

 8. Af Torben Petersen

  -

  Jeg takker mit ophav for ikke at mene, at jeg skulle have et øre – eller øjenlåg snittet af…forhuden eller en lillefinger. Tak!

  Jeg er overbevist om, at de sociale, myndigheder, politi og domstolene var trådt i karakter, dersom det var sket…

  I øvrigt mener jeg at vide, at småbørn der græder eller skriger under omskæringen, sådan set på den måde (forgæves) forsøger at sige “nej tak”. Og det svar i en lovhjemlet, individuel partshøring, kan ingen vel tilsidesætte som helt irrelevant…

  For ingen glemmer, overser – eller tilsidesætter vel den individuelle partshøring i den slags sager..?

 9. Af J. Hans en

  -

  Hvis det kun havde været muslimer som omskar deres børn i Danmark.
  Så ville det være blevet forbudt øjeblikkeligt.
  Så debatten er ren hykleri.

 10. Af Peter Nielsen

  -

  Det er ikke første gang, jeg undrer mig meget over en af Jacob Mchangamas konklusioner vedr. børns rettigheder og forsvaret af børn. Omend han synes, at det er afskyeligt, mener han heller ikke, at man kan forbyde animeret pædofilt materiale. Eller den holdning havde han i hvert fald tidligere.

  I dette tilfælde synes jeg, at FN’s børnekonvention er tindrende klar for så vidt angår artikel 24, stk. 3, der siger:

  “Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”

  Problemet består vel i, at der står “er skadeligt” og ikke “kan være skadeligt.” Enhver usikkerhed vedr. skadeligheden bør vel komme barnet til gode. Men sådan administreres artikel ikke i øjeblikket.

  Måske tager jeg fejl, men jeg kan ikke forestille mig, at der er ret mange voksne mænd, som ønsker at lade sig omskære af religiøse grunde, og jeg ser heller ingen undskyldning for at skære i et nyfødt barn af religiøse grunde.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det kan faktisk diskuteres, om omskæring af smådrenge er en muslimsk skik.

  En del muslimske lande forbød omskæring af piger, efter Ayaan Hirsi Alis kampagne mod omskæring af småpiger – og det skyldtes delvis, at de så i øjnene, at det simpelthen er forkert, når nogle såkaldte, ofte analfabetiske, “fundamentalister” påstår, at omskæring af muslimske piger er påkrævet for, at de kan kalde sig for rigtige muslimer.

  For der står rent faktisk ikke ét ord om omskæring af småbørn i Koranen; der står ikke ét ord om omskæring af hverken piger, eller drenge.

  Der står blot, at de skal efterligne Abrahams eksempel, og Abraham omskar som bekendt sig selv, da han var omtrent 100 år gammel!

  Apropos J. Hansens insuniationer:

  Mange kaldte også Ayaan Hisri Ali for “islamofob”, da hun indledte sin kampagne mod omskæring af muslimske småpiger, men den beskyldning var og er komplet absurd, for det er jo netop muslimske piger, der bliver beskyttet af et forbud mod omskæring af piger – og desuden er omskæring af piger en oldgammel, præislamisk skik, som end ikke nævnes i Koranen.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, omskærelsen af drengebørn er meget ældre end både Islam og jødedom. Du finder den på egyptiske gravmalerier, og det er i det hele taget en etnisk makør og ikke en religiøs skik. Forskellen på jødernes anvendelse og andres er, at jøderne omskærer deres drengebørn kort efter fødslen, mens muslimerne i stil med det, vi ser på de egyptiske billeder, rammer halvvoksne drenge, altså er en rite til indvigelse til voksenlivet. Det ser ud til, at man brugte den i store dele af Den Nære Orient i oldtiden, bortset fra i Mesopotamien.

  Egypterne havde den malebariske skik at skære forhuden af dræbte fanger, hvis de havde en. Var de omskårne, skar man en hånd af — for regnskabets skyld.

  Så i Islam er det altså ikke et religiøst krav, men en kulturel sædvane.

 13. Af Torben Petersen

  -

  Partshøringer…
  Nu vi er i færd med at granske de så helt afgørende, individuelle partshøringer, må det være tilladt at fremhæve den kendsgerning, at små drenge der omskæres, almindeligvis både græder og skriger…

  Kunne man eventuelt betragte den slags ret entydige meningstilkendegivelser som et “nej tak” til legemsbeskadigelse, fremsat under den lovpligtige partshøring – eller vil man til stadighed tilsidesætte drengebørnenes utvetydige afvisning af, at ønske forhudsamputeringen gennemført..?

 14. Af Flemming Lau

  -

  Alt det hysteri om afskæring af et stykke løst hud. Jeg har hørt om et tilfælde hvor en meget trængende fyr stod foran en urinal på en rasteplads. Da han lyner ned, får han “ventilgummiet” i klemme, og da han ikke kan holde sig mere, fyldes “huden” hurtigt og så sker der det at huden flækker, fra lynlåsen og op. Det var vist ikke smerte frit! Der er så mange der lægger sig under “Kniven” i dag af bar forfængelighed. Et stykke hud fra eller til, hvad betyder det…?

 15. Af J. Hans en

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSS EN – 28. JUNI 2017 15:22
  “Apropos J. Hans ens insuniationer:”

  Kan zionisten, naziste n og løgnhalsen JSR ikke læse?
  Undertegnede skriver om omslæring af drenge.
  Ved zionisten ikke, at omskæring af piger er forbudt i Danmark?

 16. Af J Nielsen

  -

  Omskæring af drengebørn er almindelig praksis i U.S.A. Jeg mener, at formålet er at besværliggøre masturbation. Under samlebegrebet “hygiejne”.

  “Så hvorfor denne påfaldende forskel baseret på køn?”

  Det kan bl. a. skyldes at omskæring af drengebørn er udbredt i i hvert fald én overvejende kristen vestlig kulturkreds.

 17. Af J. Hans en

  -

  AF J NIELSE N – 28. JUNI 2017 16:55

  Formålet er naturligvis, at undgå den uhyggelige selvbesmittelse.
  Selvbesmittelse er en alvorlig synd.
  Og en af menneskehedens værste svøber.
  Selvbesmittelse er også en hindring for et langt og lykkeligt ægteskab.
  Børn må belæres om, at hænderne skal være oven på dynen når man sover.
  At man fryser er ingen undskyldning.

 18. Af Niels Larsen

  -

  Der kan ikke fremføres bare ét fornuftigt argument for fjernelse af dele af de menneskelige kønsorganer med mindre det er af rent lægefaglige årsager.

  Forbyd omskæring af drenge ligesom det er forbudt at omskære piger!

 19. Af Niels Larsen

  -

  Der kan ikke fremføres bare ét fornuftigt argument for fjernelse af dele af de menneskelige kønsorganer med mindre det er af rent lægefaglige årsager.

  Forbyd omskæring af drenge ligesom det er forbudt at omskære piger!

  Religiøse årsager er IKKE et fornuftigt argument!

 20. Af P Christensen

  -

  Børneægteskaber/pædofili, pilleri i og afskæring af småbørns kønsdele er åbenbart helt ok,
  bare man påberåber sig en gammel overtro.
  De sædvanlige nyttige venstreradikale idioter retter ind,
  når de mentale solformørkelser marcher ind i deres ny NeuEuropa.

 21. Af Gert Hansen

  -

  Lægeforeningen skrev bl.a. om omskæring i en meddelelse af 2.12.2016:

  ‘Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen er myndig og selv kan afgøre, om det er et indgreb, han ønsker.’

  Se hele teksten her:

  https://www.laeger.dk/nyhed/laegeforeningen-omskaering-boer-kun-foretages-efter-informeret-samtykke-fra-den-unge-mand-selv

  Så kan det vist ikke siges tydeligere. Og det behøver man sådan set ikke at være læge for at kunne se og mene. Jo mindre man er religiøs fanatiker, selvfølgelig, og gerne vil demonstrere sin ‘apartheid’ fra ‘de andre’.

  Et civiliseret samfund må selvfølgelig ubetinget forbyde omskæring af drenge under 18. Derefter kan man lade sig lemlæste af egen fri vilje.

 22. Af Peter Nielsen

  -

  Tak , Gert Hansen, det var lige, hvad vi manglede som supplement til FN’s børnekonvention.

  Gad vide, hvordan Jacob Mchangama mener at kunne argumentere imod?

 23. Af J Nielsen

  -

  ” Så kan det vist ikke siges tydeligere. Og det behøver man sådan set ikke at være læge for at kunne se og mene. Jo mindre man er religiøs fanatiker, selvfølgelig, og gerne vil demonstrere sin ‘apartheid’ fra ‘de andre’.”

  Eller hvis man er amerikaner.

 24. Af finn nielsen

  -

  Her hos m an der son mani pu le res debatterne helt vildt. Seriøse og oplysende indlæg med bid i skjules igen og igen.

 25. Af Per Torbensen

  -

  Få nu proportionerne på plads i denne åh så stormfulde debat og den er for nem ,Hr.Blogger som De rejser,De ypper kiv ganske enkelt uden at sætte emnet ind i en historisk kontekst,det er som ,at begynde med Adam og Eva forfra igen i historie fortællingen,når vi taler om drenge børn og omskæring.
  I fordoms tid blev forhuden fjernet på drenge børn helt sikkert p.g.a risiko for betændelse og infektioner,forhuden er en lomme som skal holdes ren og på den tid med rent vand og sæbe og levevis?.
  Den samme problematik med svinekød og og trikiner,hvor trikiner ødelægger nervesystemer og forkrybler corpus-mon ikke fortidens befolkninger havde en anelse om visse sammenhæng der ? som senere blev indoptaget i deres lov religioner ,helt sikkert.
  Mine venner- jødiske som kristne og ateistiske i USA i 1970-erne var alle omskåret og ingen beklagelser derfra, ifølge egen hukommelse og eftertanke og hvor omskæring var en naturlig tilgang til sundhed i almindelighed-procenten for omskæring lå på omkring 60-70 procent dengang og det var ikke et tema.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ifølge J. Hansen er jeg en zionist, der er imod omskæring af drenge…

  Det er vidst på tide, at du sætter proppen i, giver chillumen en pause og passer lidt på med pillerne, skipper.

 27. Af J. Hans en

  -

  Zionisten JSR har det meget svært med sandheden.
  Det har hans slags jo.
  Men naturligvis har JSR intet imod omskæring af små jødiske drenge.
  Hvem har skrevet det?
  Han forsvarer jo også til enhver tid de israelske krigsforbrydelser.
  Hvad JSR er påvirker af det er svært at sige.
  Men det må være stærke sager.

 28. Af Arvid Holm

  -

  “AF J. HANS EN – 28. JUNI 2017 15:06
  Hvis det kun havde været muslimer som omskar deres børn i Danmark.
  Så ville det være blevet forbudt øjeblikkeligt.
  Så debatten er ren hykleri.”

  Aldeles ikke!
  Men sagen bør selvfølgelig afgøres ved demokratisk flertal i hele befolkningen.
  Jeg vil således ikke udelukke, at muslimer får lov til at skære en stump af, hvis resten af befolkningen kan bestemme, hvor stor stumpen skal være.

 29. Af J. Hans en

  -

  AF ARVID HOLM – 29. JUNI 2017 07:51

  Jeg tror ikke, at der er et flertal for omskæringer af drenge i Danmark.
  Heldigvis.
  Og det ville blive forbudt i morgen, hvis det kun var muslimerne som gjorde det.
  Støjberg og Pia Kjærsgaard ville have været på banen for længe siden.

 30. Af J. Hans en

  -

  AF ARVID HOLM – 29. JUNI 2017 07:51

  Og hvorfor skal et forbud imod omskæring af drenge til afstemning?
  Helt unødvendigt.
  Der var da ingen afstemning om forbuddet imod omskæring om piger.

 31. Af M Jørgensen

  -

  Mennesket er et mærkeligt og i mange tilfæde et grusomt væsen, hvorfor dog denne fascination af at skære i børn- tidligere har man udført kastration af drengebørn for at de kunne bevare deres rene og klare stemme som korsanger- hvilken syg tanke udtænkt af voksne overfor et barn der ikke har kunne sige fra.

 32. Af Finn Bjerrehave

  -

  Sjovt at læse Lægeforeningens udtalelse , samme Lægeforening som nægtede kvinder og børn lægehjælp i Oksbøllejren 1945-48, og påstanden 20000 dødsfald.
  Nu skal Jødernes omskæring af drenge igen til torvs, og først redder vi Jøderne fra Hitler, og nu et forslag som skal fuldende Hitlers ondskab.
  Kulturens rene hænder. Finn Vig

 33. Af Gert Hansen

  -

  Per Torbensen:

  Man hører ofte sundhed brugt som undskyldning for lemlæstelse (omskæring) af drenge. Det kan vel ikke udelukkes, at skikken er opstået i primitive stammesamfund i Afrika og Mellemøsten for 4-5000 år siden. Men vi er lissom kommet videre, eller skulle gerne være det, også m.h.t. hygiejne.

  Idag bruges skikken som en religiøs form for apartheid til ‘de andre’, der ikke lader sig omskære.

  Man skærer jo heller ikke tærene af folk fordi tærene lugter. Man vasker dem.

 34. Af Gert Hansen

  -

  Peter Nielsen:

  Nu er der jo det med FN konventioner, at muslimer, gennem OIC kan få deres egen, hvis den almene ikke passer dem.

  Det er i alt fald tilfældet med FNs Menneskerettighedskonvention, hvor muslimer har deres egen såkaldte Menneskerettighedskonvention. Det er selvsagt nødvendigt, da de ikke kan opfylde den alment gældende. Så det gælder vel også en FN Børnekonvention, om end jeg ikke ved det.

 35. Af Jan Johansen

  -

  Kun hvis der er lægelig indikation for omskæring af forhuden, eks. ved en generende forsnævring, er det naturligvis rimeligt, at en læge foretager et kirurgisk indgreb, men hvis det på nogen måde kan udsættes til voksenafdeling, bør man respektere dette. Alt andet er noget vanvittigt pjat, der absolut ikke hører til i et civiliseret og oplyst samfund. Vi har da også for længst forladt tanken om hekse, og som følge heraf brænder vi ikke længere hekse af.

 36. Af Jan Johansen

  -

  Der skulle selvfølgelig stå voksenalderen i ovenstående indlæg.

 37. Af Torben Petersen

  -

  Jarl Cordua synes voldsomt interesseret i, at formalia skal efterleves i retsstaten, hvorfor der helt indlysende skal foretages partshøringer i den aktuelle sag.

  Lad os nu sige, at loven er ens gældende for alle, må det heraf følge, at andre umyndige, med lige så stor ret kan kræve, at deres partshøringer sikres gennemført og respekterede i sager hvori de er egentlige parter.

  Jeg minder om, at i vi i årevis har haft en debat kørende om, hvorvidt små drenge skal – eller ikke skal have deres kønsdele amputerede her i landet.
  For pigerne er det ved lov forbudt at foretage omskæringerne. Men ikke for drengene – for de er slet ikke parter i sager, hvor deres forhud amputeres, må man formode…

  Men er det korrekt? Er det ikke sådan, at drengene i forbindelse med omskæringen både græder og skriger? Er det ikke sådan, at disse lydelige og tydeligt hørbare indvendinger mod at skulle forulempes, ganske enkelt og helt notorisk afvises som værdige partsindlæg fra enhver, direkte impliceret umyndig dreng i vores samfund?

  Jo, sådan foregår det. Og sådan fastholder man vedblivende, at loven ikke skal gælde for smådrenge der konsekvent må opleve sig selv fuldkommen overhørt i de indvendinger de har mod legemsbeskadigelse – mod tvangs-amputation, fordi ingen – absolut ingen – har andet end hånlige reaktioner til overs for de indvendinger der fremkommer under den – forstår man – helt obligatoriske partshøring der indbefatter drengebarnets gråd og skrig!

  Ud over at loven således diskriminerer, fordi den alene tager hånd om pigers forhold – da er praksis tillige, at ingen – ingen drengebørn overhovedet nogensinde har haft – eller har mulighed for, uanset hvor voldsomt de græder eller skriger, at blive hørt i den anledning, fordi ingen – hverken minister, embedsapparatet, journalister eller andre ellers højtråbende i oppositionen, gider sikre ligestilling, opgive diskriminationen på området eller sikre, at drengebørns højlydte gråd og skrig indgår som vægtigt element i den altid og – forstår man – helt obligatoriske partshøring, hvor gråd og skrig må antages at være drengebørns bedst muligt formulerede og højlydt fremsatte “nej tak!” man overhovedet kan forestille sig.

  Hvis Jarl Cordua ønsker lighed for loven og dennes konsekvente opretholdelse, er han herefter nødt til at respektere små drengebørns grådkvalte eller skrigende “nej tak!” til aldeles uautoriserede kønslemlæstelser fremover – for både piger og drenge.

  Ellers giver jeg ikke en skid for hans plaprende, selvretfærdige idioti i radioen – oppositionens galpende, hysteriske ministerjagt eller embedsapparatets håndvask ved enhver lejlighed, i det vi troede var en retsstat.

 38. Af L.S ørensen

  -

  AF YTRINGSFRIHED ER MANGLENDE I DENNE BLOG – 28. JUNI 2017 22:02
  “Af J. Hans en – 28. juni 2017 21:57

  AF LIS.BETH SØ.RENS EN – 28. JUNI 2017 21:51

  Der er intet nyt i, at bloggerne på Berlingske sletter indlæg fra personer som ikke er deres højreekstremistiske rygklappere.”

  Enig..Altid en regel for højrefløjens rygklappere og en anden for borgerlige kritikere…

  Af lis s – 28. juni 2017 19:38

  “JAK OB SCHMID T-RASM USSEN, omskærelsen af drengebørn er meget ældre end både Islam og jødedom. Du finder den på egyptiske gravmalerier, og det er i det hele taget en etnisk makør og ikke en religiøs skik”

  Ikke i dag, og slet ikke i Europa…Selv i US er der færre og færre der omskæres årligt.

  Derudover er dette et forsvar for religiøs malt raktering af spædbørn som set bla. jøder, end over for de begået af mus limer på et senere tidspunkt i en drengs liv? Du er jo jø de, og man kunne snildt forstille sig det således.. Har i også ritualer her i forb ryderorganisati onen, frim urerlogen din? Hvorledes?????

  Ikke tvivl om at det skal forbydes og er helt enig med bloggeren her. Kr asnik har også fået skåret i sine børns kø nsdele, og har stolt proklameret et forsvar herom i en bog. Man burde ikke kunne blive chefredaktør i Danmark, når man har gjort dette, ej sidde på et ledende job. Skikken er barbarisk og hører ikke hjemme i Europa..

  Religion skal forbydes indtil det 18 år. Og dermed omskæring også, mm. altså totalt forbydes. Jeg er mest til den sidste her. Men den første ville være en start om ikke andet..

  PS ka ula..”Af Bjø rn Sør ensen – 28. juni 2017 6:42

  Det multikulturelle og plad erhumanistiske ledende segment i DR lider af selvhad og foragt for dansk tradition og kultur, og lefler for det stagnerede eksotiske.”

  Borge rlige som BS, har naturligvis ingen ide om kultur og traditioner…Så vil han vide at Dansk kultur kun udvides via DR i dag, da alle andre medier er renlivet borgerlige fake news propaganda på området her..90% af medierne i DK er jo borgerlige fake news medier..

  DR står for den fineste vi har i DK. Derfor ønsker b orgerlige at nedlægge den..Licencen skal tages over skatten i fremtiden, og DR skal have 7-8 milliarder kr. mere årligt til at producere dokumentarer, folkeoplysning, lave kultur mv. Derudover skal alle statsborgere kunne modtage DR overalt i verden..Lad os dele det fantastiske DR med resten af verden. Den vil blive en stor vinder for landet via at sende det hele gratis online..Og være den første i verden til at gøre
  det.

  Af Niels Larsen – 28. juni 2017 17:17

  J. HANS EN – 28. JUNI 2017 16:52
  En del af øvelsen er at holde de muslimske sataner ude af landet.

  Midlerne til den ende er for så vidt ligegyldige. Bare de virker.

  Kommer fra en dømt kriminel, der har opmuntret til var det “generelt mord på muslimer”…blogejer sletter alle kommentarer nu..

  “Af J. Hans en – 28. juni 2017 15:06

  Hvis det kun havde været muslimer som omskar deres børn i Danmark.
  Så ville det være blevet forbudt øjeblikkeligt.
  Så debatten er ren hykleri.”

  Helt enig! Jødernes magt er stor i Danmark desværre..De må have mindre politisk magt i fremtiden..Den eneste grund til at det ikke er forbudt endnu, er de 5ooo “Danske” jøder..Vi er til grin mht. deres magt i landet her, i medierne
  mv.

  Af lis s – 28. juni 2017 20:50

  “Jeg respekterer selvsagt fuldt ud både Mchangamas lødige argumentation pro et con, hans ret til at komme til en anden konklusion end undertegende.”

  Han er jøde så vidt jeg erindre selv? Så derfor hans opbakning her..

  Scintologister omskærer vist ikke JSR? De frasortere blot børns omgang med deres forældre når de ikke er i troen din og forlader den….Endnu værre vel?.

 39. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  J. Hansen

  På trods af, at jeg klart skriver, at jeg er imod omskæring af drenge helt generelt – og dermed selvfølgelig også imod omskæring af jødiske drenge – så er du alligevel fuldt og fast overbevist om, at jeg går ind for omskæring af jødiske drenge.

  Når jeg er imod omskæring af drenge, så skyldes det hverken, at jeg er jøde -hvordan dét så end skulle hænge sammen… – eller, at jeg er antisemit.

  Det skyldes, som jeg skrev, at det er en unødvendig operation, der giver mange omskårne mænd gener, og som i sjældne tilfælde koster barnet livet.

  Hvis du ikke kun var indstillet på en futil polemik rettet mod mig, så ville du have bemærket, at min vigtigste pointe er, at der er flere drenge, der dør som en indirekte følge af omskæring, end det fremgår af tallene.

  Det skyldes, at hvis drengen dør, som følge af blodtab efter omskæringen, er det blodtabet, der registreres som dødsårsag, og ikke selv omskæringen, selvom det er omskæringen der er direkte skyld i blodtabet.

 40. Af L.S ørensen

  -

  “Egypterne havde den malebariske skik at skære forhuden af dræbte fanger, hvis de havde en. Var de omskårne, skar man en hånd af — for regnskabets skyld.”

  Og Maya brugte en tradition med at stikke en pilrokke spids igennem penis for at vise deres mod..Kun kongen normalt, men formentlig også brugt mod tilfangetagne..Det var dengang en konge var en mand, og her blegner den jødiske og muslismke broderfolks kultur.

 41. Af Birger Nielsen

  -

  Befri os dog for alle oldtidige religiøse ceremonier.
  Tænk at religionerne stadig i 2017 fylder så meget hos så mange folk. Især Islam har en absurd stor betydning, men også ortodokse jøder og masser af kristne retninger har de senere år fået nye tiltag og tilhængere. Jeg behøver ikke blot nævne den ortodokse kirke i Putins Rusland, men også adskillige meningsdannere i bl.a. Berlingeren udgyder næsten dagligt deres tro på en Vorherre, som de tror på har skabt alt.
  Senest læst i forgårs en “kulturfilosof” Kristian Ditlev Jensen, der i forbindelse med emnet grænsekontrol, skrev følgende:

  “Et af de bedste argumenter for, at grænsekontrol virker, er, at den altid har virket. Det er simpelthen et historisk faktum, at grænsekontrollen har virket alle dage. En af de første kilder, der nævner pas, er faktisk Bibelen. I Nehemias Bog 2, 7 og frem står der:
  »Og jeg sagde til kongen: »Hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til statholderne i provinsen Hinsides Floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens parker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i.« Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig.«

  Er det virkeligt et niveau Berlingeren kan stå inde for ?
  Manden citerer gudhjælpemig fra Det gamle Testamente, en samling myter og legender fra langt før vor tidsregning. Han kunne lige vel have citeret fra brødrene Grimm.
  Vorherre bevares.

 42. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Før vi beslutter os endeligt for, om omskæring bør forbydes – for drengenes skyld, ligesom vi forbød omskæring af piger for pigernes egen skyld – så bør vi få de rette tal på bordet.

  De dødsfald, der forekommer efter omskæring af drenge, bør tilskrives den egentlige dødsårsag, som jo er omskæringen.

  Det vil sige, at hvis drengen dør af blodtab efter omskæringen, så er det omskæringen, og ikke blodtabet, der skal registreres som dødsårsag.

  For det vil give drengenes forældre bedre mulighed, for at se, HVOR risikabel, denne unødvendige operation er, og dermed beslutte sig for, om de virkeligt vil videreføre dette faraoniske ritual, og udsætte deres lille dreng for dén unødvendige risiko.

 43. Af hans andersen

  -

  Måske skulle man sterilisere forældre der mishandler deres barn, således at uhyrligheden kun går ud over et barn.

 44. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Måske er det ikke nødvendigt med et egentlig forbud mod omskæring af drenge, for de fleste forældre vil jo ikke skade deres egne børn.

  Derfor er oplysning måske nok.

  Det er faktisk kun i jødedommen, at omskæring er et uomgængeligt krav, for der står som jeg tidligere skrev ikke et ord om omskæring i koranen, og den hadith, der hævder, at Muhammede fik omskåret en af sine døtre er så tvivlsom, at mange muslimske lande har forbudt kvindelig omskæring, selvom uvidende, ofte analfabetiske, muslimske “fundamentalister” stadig påstår, at kvindelig omskæring er et uomgængeligt krav for muslimske kvinder.

  Men mange moderne jøder har allerede erstattet det oldgamle, risikable ritual med en rituel omskæring, hvor der blot bliver prikket hul på penis, så der kommer et par dråber blod, og antallet af forældre, der får deres drenge omskøåret, er allerede på vej ned.

  Derfor er det måske nok med mere oplysning til forældrene om, hvor risikabel denne unødvendige operation er.

  Det kræver, at alle dødsfald i forbindelse med omskæring af drenge, bliver registreret korrekt, og ikke altid tilskrives sekundære årsager, som f.eks. blodtab – selv, når den egentlige dødsårsag er omskæringen.

 45. Af J Nielsen

  -

  “Idag bruges skikken som en religiøs form for apartheid til ‘de andre’, der ikke lader sig omskære.”

  Igen er det relevant at henvise til U.S.A.

  “Kun hvis der er lægelig indikation for omskæring af forhuden, eks. ved en generende forsnævring, er det naturligvis rimeligt, at en læge foretager et kirurgisk indgreb, men hvis det på nogen måde kan udsættes til voksenafdeling, bør man respektere dette. Alt andet er noget vanvittigt pjat, der absolut ikke hører til i et civiliseret og oplyst samfund.”

  Igen er det relevant at henvise til U.S.A. Det er simpelthen normen derovre.

  Denne pludseligt opståede omsorg for muslimske drengebørn er i bund og grund falsk. Den har ét og kun ét sigte: hvordan kan vi genere disse mennesker mest muligt.

  Grunden til at der har været lagt låg på i en årrække er at en anden befolkningsgruppe – jøderne – har samme praksis. Og hensynet til denne befolkningsgruppe har været større end animositeten over for muslimerne.

  Det er ikke længere tilfældet. Enten er aggressionsniveauet vokset, eller er viljen til at tage hensyn forduftet. Eller begge dele.

  Det er årsagen til at denne diskussion tages op. Man vil ikke beskytte nogen. Man vil ramme nogen.

 46. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  Citat: ‘Tænk at religionerne stadig i 2017 fylder så meget hos så mange folk.’

  Jeg er helt enig. For 25-30 år siden, troede jeg i min naivitet, at menneskeheden endelig var på vej bort fra religion. For i stedet at gå ind for sekularitet og gå højere op i rationalitet, istedet for irrationelle religiøse dogmer. Jeg er desværre blevet klogere. Meget klogere.

  Jeg ser idag nogle unge etniske danskere med kors om halsen. Jeg ser fodboldspillere (på TV) der anråber højere magter når de løber på eller fra banen. (Formentlig i håbet om at den højere magt vil støtte dem selv og ikke modstanderen). Jeg ser indvandrede muslimer, også mange unge mennesker, i gadebilledet, der demonstrativt skilter med deres ‘apartheid’, og viser, at de, i egen selvforståelse, er bedre mennesker end ‘de andre’.

  Desværre er de monoteistiske religioner lang mest fremherskende på vore breddegrader. De har historisk baggrund i ufattelig aggresivitet og menneskelig ondskab. Utroligt at så mange kan tilslutte sig det.

 47. Af Lis beth sør ensen

  -

  “Denne pludseligt opståede omsorg for muslimske drengebørn er i bund og grund falsk. Den har ét og kun ét sigte: hvordan kan vi genere disse mennesker mest muligt.”

  Vås! Skikken er barbarisk og skal stoppes både for jøder, muslimer og andre i Danmark..Følges op med nul lovlig religiøs indoktrinering før et barns fyldte 18 år og myndig til at tro på nissen i skyen..

 48. Af Birger Nielsen

  -

  Af Gert Hansen – 29. juni 2017 14:45 skriver:

  “Jeg ser fodboldspillere (på TV) der anråber højere magter når de løber på eller fra banen”
  Det pisser mig af at se på.

  Enig med dig . Har selv spillet fodbold i mange år og elsker bold. Men tænk på at mange professionelle fodboldspillere i dag ikke har nogen uddannelse. De kan kunne spille bold, anlægge ny frisurer og lade sig tatovere overalt. De læser formentlig aldrig en bog, og hvis de kan læse, så er det sikkert mest sportssiderne i tabloidaviserne, eller Facebook etc.

  Salig Rifbjerg sagde engang, at der findes kun 2000 kloge mennesker i Danmark. Det er sikkert ikke helt løgn.

  Apropos religion, så endnu en klam sag for den katolske kirke. Fri os for religionerne.

 49. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @J Nielsen

  Det er selvfølgelig ikke udtryk for “islamfobi”, at ville beskytte muslimske piger og drenge mod, at blive udsat for en fuldstændigt unødvendig og risikabel operation af deres kønsdele, der giver mange omskårne en del gener, og som i sjældne tilfælde koster børnene livet.

  Det er tværtimod udtryk for omsorg for de muslimske børn, som man vil beskytte!

  Ayaan Hirsi Ali blev også beskyldt for, atr være islamob, selvom hun selv kommer fra en muslimsk familie, og kun er ude på, at beskytte muslimske piger for, at blive udsat for den samme, komplet unødvendige mishandling, som hun selv blev udsat for, da hun blev omskåret.

  Men til sidst måtte mange, muslimske lande medgive, at der ikke står ét eneste ord om omskæring af børn i koranen, og at skikken skaber unødige lidelser for børnene – og derfor forbød de kvindelig omskæring på trods af, at uvidende antiracister stadig kalder modstanden mod, at mishandle muslimske børn på dén måde, for “islamofobi”…

 50. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  Som kommentar til din ovenstående replik til mig:

  http://www.independent.co.uk/news/science/religious-people-are-less-intelligent-than-atheists-according-to-analysis-of-scores-of-scientific-8758046.html

 51. Af J. Hans en

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSS EN – 29. JUNI 2017 13:55

  Jeg kan ikke indgå i en dialog med en person som starter med en omgang personangreb, stråmænd og løgnehistorier.

 52. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  J. Nielsen

  Ifølge dig, så er muslimske menneskerettighedsforkæmpere og muslimske feminister, der bekæmper omskæring af muslimske piger, islamofober!

  Kan du virkeligt ikke selv se, hvor komplet ulogisk dét synspunkt er, og hvor ødelæggende det er, for kampen for at udbrede menneskerettighederne?

  Den holdning, som du giver udtryk for, svigter alle de muslimer, der bliver undertrykt og mishandlet af islamistiske fanatikere, der mener, at deres gud tillader slaveri og voldtægt af barnebrude…

  Du er ikke en humanist, der forsvarer undertrykte muslimer, som du givetvis selv tror, at du er.

  Du er blot en arrogant kujon, der forråder kampen for, at udbrede de basale menneskerettigheder, når du kalder menneskerettighedsforkæmpere, der vil beskytte muslimske børn mod religiøst begrundede overgreb, for “islamofober”!

  J. Hansen skriver; “Jeg kan ikke indgå i en dialog med en person som starter med en omgang personangreb, stråmænd og løgnehistorier.”

  God ide, for så slipper du for, at diskutere med dig selv…

 53. Af Birger Nielsen

  -

  Af Gert Hansen – 29. juni 2017 15:05

  Jeg har læst det før. Det bør vel være indlysende.
  Men man skal naturligvis passe på, hvad man siger i disse tider med fake news etc.
  Religiøse mennesker løber hurtigt tør for saglige argumenter.

 54. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  Det er vel det der for mange religiøse mennesker er tiltalende ved religion. De behøver ikke at argumentere og diskutere på et rationelt og sagligt grundlag, for sine religiøse, og dermed irrationelle, dogmer.

  Og det er da også en nem og behagelig udvej på det problem. Så behøver man ikke at prøve at tænke så meget selv.

 55. Af Birger Nielsen

  -

  Som mange religiøse siger:
  “Jeg har min tro, den kan ingen tage fra mig. Den betyder alt”
  Hvor sødt, hvor naivt.
  Hvad med at søge lidt viden, fx. om hvordan oldtidsreligionerne er blevet til, redigeret og manipuleret af diverse magtmennesker gennem tiden lige fra Konstantin den Store til nutidens imamer, paver, Putin, Trump etc.

  Der er gudhjælpemig også stadig mange, der tror på astrologi og lignende vrøvl.
  Jeg tror, at det var Don Ø, som en gang fik lagt et horoskop for sin virksomhed.
  Stakkels mand. Se hvordan det gik.

 56. Af Flemming Lau

  -

  Det kan undre at befolkningen i USA fortsætter med at stige, når 70% af mændene bliver omskåret. Mon ikke det hænger sammen med at kvaksalvere vælges fra…? Man skal jo lægge snittet på huden og ikke på svulmelegemet!

  Og hvad angår menneskerettighederne, så kan det da ikke være en rettighed, at bevare forhuden. hvis man hele tiden går og snubler i den..! Omvendt er det at få foretaget en abort, da heller ikke en menneskerettighed. Menneskerettighed mig her og der. Fri mig for den religiøse dans om menneskerettighederne. Efter ’97 hvor OIC fik patent på deres egne menneskerettigheder, har FN tabt kampen. Latenstiden er bare lidt lang for vestens politikere, til trods for deres store uddannelser!

 57. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  ‘Hvad med at søge lidt viden, fx. om hvordan oldtidsreligionerne er blevet til,…’

  Tja, noget af det bedste jeg har set om det, er på You Tube – ‘Hitchslap 24’.

  Han behøver mindre end fem minutter til at sige alt.

 58. Af J. Hans en

  -

  Meget morsomt at læse alle bortforklaringerne for at undgå et forbud imod omskæring af drenge.
  Jøderne i Danmark og Israel har åbenbart mere indflydelde i Danmark end man går og tror.
  Står nogle få tusinde jøder i vejen for et forbud imod børnemishandling i Danmark?

 59. Af Birger Nielsen

  -

  Andersson
  Der røg vist et indslag (svar) i filter.
  Vel ikke censur ?

 60. Af Steen Raaschou

  -

  Lad os først slå fast, at et forbud bliver et muslimsk problem, ikke et jødisk. Uendelig få danske jøder benytter omskæring af drenge.

  Men spørg en læge, hvis du vil vide, hvor stort et indgreb, det er. Det er betænkeligt stort, ikke noget med “en lille hudfold.” Men det er en svær afgørelse. Jeg foreslår, vi sammen med Mosaisk Trossamfund forhandler om en eventuel aldersgrænse på 18 år, selvom jeg ved, at jøde egentlig bør omskæres inden den 8 uge.

 61. Af Gert Hansen

  -

  Egentlig utroligt at vi i 2017 i Danmark skal bruge tid på at diskutere noget barbarisk vrøvl som dette, som vi i vor kultur heldigvis aldrig har været berørt af.

  Nogle kalder det ‘kulturel berigelse’. Jeg vil kalde det for et civilisatorisk tilbageskridt.

 62. Af J. Hans en

  -

  AF STEEN RAASCHOU – 29. JUNI 2017 20:13

  Der ville blive indført et forbud imod omskæring i morgen.
  Hvis det fortrinsvis var muslimer som anvendte denne skik.

 63. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Omskæring som en hygiejnisk og sundhedsfremmende tilgang til livet

  Koranen påbyder ikke at kvinder omskæres

  Det sker jævnligt, at folk frisk og frejdigt siger/skriver, at Koranen siger dette og hint – uden at de anfører, hvor i Koranen, de har læst pågældende udsagn.
  Det er således ikke første gang, jeg hører/læser, at Koranen skulle påbyde omskæring af drenge og piger. Som muslim, der dagligt læser i Koranen, kan jeg forsikre, at det ikke er tilfældet.
  Det nærmeste, man i Koranen kan komme et påbud i retning af omskærelse af drengebørn, er 3:95, der påbyder muslimer at “følge Abrahams tro,” for “han var en retfærdig mand og ingen afgudsdyrker.”
  Selv meget detaljerede islamiske lovbøger nævner kun flygtigt omskæring af drengebørn som en hygiejnisk foranstaltning blandt mange andre – som at bruge tandstikker, rense næsen med vand, klippe negle, fjerne hår under armhulerne og på pubes, afvaske kønsdelene efter toiletbesøg etc.
  Men traditionen med at omskære drengebørn har holdt sig lige til vore dage blandt muslimer (ligesom blandt jøder), og det har jo da også vist sig at være en ganske fornuftig tradition, idet nyere undersøgelser tyder på, at kvinder, hvis partnere er omskåret, ikke så hyppigt får livmoderhalskræft. (Helse 11-12/1990)

  Omskæring af pigebørn er ej heller nævnt i Koranen. Citatet “hvis man absolut skal skære, tilrådes det at skære så lidt som muligt” stammer (så vidt jeg er orienteret) fra al-Ghazzali, der levede ca. 500 år efter Profeten Muhammad.(*) Udsagnet forekommer ikke i de traditionssamlinger (beretninger om Profeten Muhammads liv og levned og hans råd og vejledning til menigheden), der regnes for de mest autoritative (nedskrevet et par hundrede år efter Profetens død).
  Men lige meget, hvor citatet så end stammer fra, så er det en gylden regel, at man ikke bør acceptere noget, der er i modstrid med Koranen, der for muslimer er en nøje gengivelse af Guds åbenbarede ord.
  Og netop i Koranen finder man flere udsagn om den kærlighed, der bør herske ægtefæller imellem. Ægtefæller skal være til vederkvægelse for hinanden (2:187), og hvorledes kan de være det, hvis det seksuelle samliv (f.eks. på grund af omskæring) er smertefuld for kvinden?
  Når omskæring af pigebørn ikke forekommer i traditionssamlingerne, hænger det ganske givet sammen med, at det ikke var noget problem i Arabien på Profetens tid (omskæring af kvinder forekommer mest i et bælte hen over det mellemste Afrika). Havde omskæring af pigebørn været så udbredt, at den havde udgjort et problem, ville den ganske sikkert være blevet fordømt både i Koranen og i traditionssamlingerne – ligesom begravelse af levende pigebørn blev det.

  Af al litteratur om kvindelig omskæring fremgår, at det ikke er en islamisk tradition. I UNICEFs bog om emnet hedder det eksempelvis:

  “I de lande, hvor den faraoniske omskæring forekommer, er islam den dominerende religion. Paradoksalt nok nævnes dog hverken mandlig eller kvindelig omskæring i Koranen. Derimod foreskrives mandlig omskæring i andre hellige muslimske skrifter. Mandlig omskæring ses som et ydre kendetegn på, at manden er muslim. Kvindelig omskæring foreskrives imidlertid overhovedet ikke i nogle religiøse skrifter.
  Den kvindelige omskæring er altså ikke af muslimsk oprindelse. Skikken fandtes sandsynligvis på den arabiske halvø og i Afrika, inden islam holdt sit indtog. Skikken er ikke begrænset til muslimer, men er lige så udbredt blandt de kristne i Egypten og i Etiopien (den koptiske kirke). Desuden praktiseres kvindelig omskæring ikke i de muslimske lande Tunesien, Algeriet og Marokko (undtaget er nogle nomadefolk længst sydpå).”

  Kvindelig omskæring er altså ikke en religiøs, men en kulturel tradition, så der er ingen grund til at drager hverken Koranen eller islam ind i dén debat!
  Meget ville være nået i forholdet religionerne imellem, hvis man ville gøre sig den ulejlighed at kontrollere, om påståede Korancitater virkelig forekommer dér, hvor det påstås – og anføre kapitel og versnummer, ligesom man gør det ved bibelcitater.

 64. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg skriver lige netop, at koranen ikke kræver, at piger bliver omskåret, Gür.

  Det var de såkaldt “fundamentalistiske” islamister i f.eks. Det Muslimske Broderskab i Egypten, der påstod, at det er et uomgængeligt krav, at kvindelige muslimer skal omskæres, på trods af, at retslærde fra Alazhar også konstaterede, at koranen ikke kræver, at kvinder bliver omskåret.

  Det Muslimske Broderskab – og en del andre såkaldte “fundamentalister” modsiger altså Al-Azhars retslærde koran-eksperter i dette centrale spørgsmål.

  Det Muslimske Broderskab i Egypten arbejder faktisk for, at få genindført kvindelig omskæring i Egypten, når der er fundet en metode, der er skånsom nok.

  Der står heller intet om, at muslimske drenge skal omskæres; der står, at muslimer skal efterligne Abrahams eksempel -og Abraham omskar angiveligt sig selv, da han var omkring 100 år gammel, hvorefter oldingen blev far – hvis man da tror på dén ammestuehistorie.

  Iøvrigt, så burde en blogskribent skrive et blogindlæg om, at Erdogan ikke vil tillade, at tyrkiske skoleelever bliver undervist i evolutionsteorien….

 65. Af Gert Hansen

  -

  Citat ovenfor: ‘Meget ville være nået i forholdet religionerne imellem, ….’

  Det her drejer sig ikke om ‘forholdet religionerne imellem’.

  Det drejer sig om civilisation i forhold til barbari.

 66. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 29. JUNI 2017 21:21:

  Evolutionslæren er diskutabelt, kontroversielt og for kompliceret. For det andet var det ikke Erdogan, men det tyrkiske undervisningsministerium med formanden for landets uddannelsesråd, Alpaslan Durmus, der vedtog den nye beslutning.

  Han siger følgende om den nye beslutning:

  – Vi har fjernet disse kontroversielle emner fra pensummet hos elever, som er i en alder, hvor de ikke kan forstå den videnskabelige baggrund. Elever i niende klasse har ikke en fatteevne, der gør dem i stand til at diskutere “livets oprindelse og evolution” i biologitimerne, udtaler han ifølge det tyrkiske medie Hurriyet Daily News.

  I stedet må de unge studerende vente helt til deres eventuelle bachelorstudie med at lære om evolution, lyder det. Ændringen træder i kraft i 2019.

  Det er dog ikke kun, når det kommer til biologien, at de tyrkiske elever kan se frem til en ændring af pensum. Også det hidtil obligatoriske “Religion og moral” bliver fjernet fra første-, femte- og niendeklasses pensum, oplyser undervisningsministeriet.
  I stedet vil eleverne kunne tage faget som et tilvalgsfag.

  Desuden er evolutionsteorien ikke en videnskabelig bevidst praksis. Det hedder og står stadigvæk åbentlyst som en ‘teori’, hvis opfinderen (Charles Darwin) sår/sået tvivl om ægtheden af evolutionslæren i sin bog ‘The Origin of Species’. Man kan læse om Darwins tvivl i bogen ‘Darwin’s doubt’ med forfatteren Stephen C. Meyer.

  For det tredje er Tyrkiet et land med overvejende muslimsk befolkning, som så alle andre muslimer og videnskabsfolk i verden er kritiske og spørgende overfor denne kontroversielle teori, hvis rødder stammer fra vesten og dermed Storbritannien.

  Sekularisering betyder en adskillelse af kirke og stat.
  Ordet kommer af det latinske ’saeculum’, som henviser til det verdslige.

  Da Tyrkiet blev selvstændigt i 1920’erne, skete sekulariseringen som et led i moderniseringen af landet.

  Ved at oprette en sekulær stat undgik man religiøs indblanding i statens anliggender.

  Religionen blev betragtet som irrationel og repræsenterende fortiden, og nationen skulle være hævet over religion. Derfor har kemalisterne i sin tid indført evolutionslæren som supplering til den (fejlslagne) såkaldte modernisering.
  Men idag lever vi alle i en helt anden verden og ikke i 1920’ernes verden. Tro og religion er igen aktuel og har en høj popularitet blandt borgerne i verden.

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, det er noget forbandet vrøvl, det du skriver om evolutionslæren. Der er ikke en topvidenskabsmand i verden — borstset fra i de hjernevaskede muslimske samfund — der betvivler korrektheden af evolutionslæren. Og bild os ikke ind, at det ikke har noget med islamiseringen af Erdostan at gøre.

  Det er simpelthen så trist, hvis også Erdostan skal ned i den islamistiske sump, som store dele af den øvrige muslimske verden er havnet i.

 68. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, det er noget forbandet vrøvl, det du skriver om evolutionslæren. Der er ikke en topvidenskabsmand i verden — borstset fra i de hjernevaskede muslimske samfund — der betvivler korrektheden af evolutionslæren. Og bild os ikke ind, at det ikke har noget med islamiseringen af Erdostan at gøre.

  Det er simpelthen så trist, hvis også Erdostan skal ned i den islamistiske sump, som store dele af den øvrige muslimske verden er havnet i.

 69. Af Flemming Lau

  -

  Ja det drejer sig om barbari VS civiliseret adfærd. Siden 1973 er 20% af Danmarks befolkning blevet fosterdræbt! I uge 26 2017 er vi nået op på 6160 flænsede fostre. Endvidere går 20% ud af skolen hvert år som funktionelle analfabeter! Flot!

 70. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 29. JUNI 2017 22:14:

  Evolutionslæren er jo som bekendt moder ideologien til bl.a. zionismen og frimureri.
  Derfor er det forståeligt, at det kommer som et rystende og skælvende chok for Dem hr. Lemche.
  Der er ligefrem højtstående eksperter i verden, som hævder, at evolutionslæren er brudt sammen og tilhører den mørke fortid.

  Som det står i Koranen:

  Sig: “Sandheden er kommet, og bedraget gik bort.” Bedraget er forgængeligt. (17:81)

  I skal ikke indhylle sandheden i falskhed og skjule sandheden, når I dog har viden! (2:42)

  Det er bare to eksempler ud af utallige eksempler af Koranens mirakler. Her er der altså klare forudsigelser til fremtiden. Selvfølgelig for den, der kan læse og forstå.

 71. Af Birger Nielsen

  -

  Det rabler mere og mere for Sami Gur. Han ender da som en ren islamistisk fundamentalist. Når folk henviser til gamle skrifter som koranen og bibelen, så går det helt galt. Er vi ikke nået længere i 2017.

 72. Af J Nielsen

  -

  “Ifølge dig, så er muslimske menneskerettighedsforkæmpere og muslimske feminister, der bekæmper omskæring af muslimske piger, islamofober!

  Kan du virkeligt ikke selv se, hvor komplet ulogisk dét synspunkt er, og hvor ødelæggende det er, for kampen for at udbrede menneskerettighederne?”

  Og så videre. Det bliver kun tåbeligere i fortsættelsen. Manden kan jo ikke læse, men ser kun hvad han forestiller sig der står.

Kommentarer er lukket.